Trenger du noen å snakke med?

Undersøkelse: er det behov for krisetjeneste på samisk?

Kirkens SOS er en åpen og inkluderende tjeneste som ønsker å være her for alle, uavhengig av religion, etnisitet og legning. Derfor ønsker Kirkens SOS Nord-Hålogaland å undersøke om det er behov for krisetjeneste på våre tre samiske språk.
Publisert: 20. mars 2020.
Kirkens SOS Nord-Hålogaland undersøker om det er behov for krisetjeneste på samisk.

Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetelefon for mennesker i eksistensiell krise, og vi er et selvmordsforebyggende tiltak. Vi er en åpen og inkluderende tjeneste der både våre frivillige og våre innringere/innskrivere er representative for vårt samfunn forøvrig mht religion, etnisitet og legning. Vi har i dag tilbud på telefon, chat og melding, men alle våre tjenester er foreløpig kun på norsk.

Denne undersøkelsen vil kartlegge behovet for samiskspråklig krisetjeneste, og tar for seg våre tre samiske språk; Nordsamisk, Sørsamisk og Lulesamisk.

- Vi ønsker også å få svar på, gjennom forundersøkelsen, om denne tjenesten skal være via telefon, chat eller SOS-meldinger, eller flere av disse alternativene. I tillegg til dette ønsker vi å undersøke om det er frivillighetsgrunnlag nok til å kunne drifte et slikt tilbud, sier Gry Heggås Jensen, leder for Kirkens SOS Nord-Hålogaland.

Kirkens SOS tilbyr noen å prate med i krisesituasjoner. Gry utdyper at forskning viser at når man snakker samme språk, så er det lettere å få kontakt.

- Språket blir en inngangsbillett for å forstå hverandre bedre. Det blir viktig å møte innringer/innskriver ut i fra deres egne premisser og måte å se verden på.Ut i fra disse funnene i forskningen, så skulle man tro at det ville være fordelaktig for de med samisk bakgrunn å få lov til å uttrykke seg på det språket de ønsker, når de befinner seg i en sårbar situasjon. Dette ønsker vi å undersøke nærmere gjennom dette forprosjektet.

Prosjektet har fått kr 310.000 i støtte fra Sametinget.

Er det behov for krisetjeneste på samisk? Trykk her for å ta undersøkelsen

Informasjon om databehandling

Formålet med innhenting av opplysninger er å kunne gjennomføre spørreundersøkelse hvor man får bekreftet unike respondenter ved hjelp av mailadresser.

Alle personopplysninger gitt i undersøkelsen vil bli behandlet anonymt. Opplysningene vil bli behandlet iht. personvernerklæring som er basert på EUs personvernforordning (EU General Data Protection Regulation eller GDPR) og norsk personvernlovgivning (personopplysningsloven).