Trenger du noen å snakke med?

Alltid et medmenneske å snakke med når livet er vanskelig

Kirkens SOS sin visjon er at det alltid finnes et medmenneske å snakke med når livet er vanskelig


VISJON OG VERDIER I KIRKENS SOS

Visjon og verdier ble behandlet av landsstyret 30.05.22 etter en omfattende verdiprosess i organisasjonen. Forarbeidet munnet ut i et forslag til et verdidokument, som satt forslag til visjon og verdier inn i en sammenheng for vår tjeneste. Dokumentet uttaler følgende:

Kirkens SOS er en nasjonal, medlemsstyrt forening som gjennom frivillig innsats ved det enkelte senter skal forebygge selvmord og alltid være tilgjengelig med samtaletjenester for mennesker i følelsesmessig og eksistensiell krise. Virksomheten er forankret i kirkens diakonale oppdrag.

Kirkens SOS har et sett med styringsdokumenter, herunder vedtekter, virksomhetsstandard, personalhåndbok mv. Vi er også i ferd med å utarbeide et eget dokument om diakoni og vår kirkelige tilknytning. Dette dokumentet bygger på vår historie, kunnskap og erfaringer, og peker retninger for hvordan vi skal sette vårt diakonale verdigrunnlag ut i praksis.

For å utdype vår visjon og våre verdier vil vi sette disse inn i en sammenheng som omhandler vårt oppdrag og vårt særpreg.

Vårt oppdrag

Kirkens SOS skal forebygge selvmord ved at det alltid finnes en godt opplært samtalepartner tilgjengelig for den som trenger det. Vårt mål er at ingen trenger å møte deres mørkeste stunder alene. Vår krisetjeneste er tilgjengelig 24 timer i døgnet for å lytte til mennesker som trenger at noen lytter.

Vi lytter med åpenhet og uten fordømmelse. Samme hva du har gjort eller hva livet har gjort mot deg, er vi her. Vår erfaring har vist at det er gjennom menneskelig kontakt at vi kan finne håp og styrke til å fortsette. Vi skal redde liv, sørge for samtaler som skaper kontakt, håp og fremmer livet.

Vi skal til enhver tid drive vårt arbeid ut fra en kunnskapsbasert, erfaringsbasert og verdiforankret praksis. Vi strekker oss mot å skape de beste møtene for våre innringere og innskrivere, og tilbyr våre tjenester gjennom de plattformer som til enhver tid er mest tilgjengelig, slik at terskelen for å få tak i en samtalepartner er så lav som mulig.

Vi skal også være en aktiv, relevant og troverdig samfunnsaktør som jobber for god psykisk helse og gode samtaletilbud.

Kirkens SOS skal være et verdsatt og etterspurt lavterskeltilbud på telefon og internett. Vi skal være et ledende lavterskel samtaletilbud i Norge og vi skal sørge for at vårt tilbud er bygget på kunnskap, erfaring og verdier.

Om vårt særpreg og metoder:

Diakoni er en del av vårt særpreg. Dette perspektivet skal utdypes videre i et eget dokument.

Vi tilbyr våre tjenester anonymt fordi det gir mange trygghet. Da er det lettere å snakke åpent om følelser og hendelser som preger livene våre.

Kirkens SOS baserer sitt arbeid primært på frivillig innsats, og vil være en av landets beste på frivillighet. Vi tilbyr utstrakt opplæring, ivaretagelse og muligheter for både faglig og personlig utvikling gjennom en meningsfull aktivitet.

Vi lytter fordi det å utforske følelser lindrer stress og uro, og hjelper mennesker til å se og forstå sin egen situasjon på en bedre måte. Å bli møtt med tid, udelt oppmerksomhet og empati er et grunnleggende behov hos oss alle og det bidrar til å redusere håpløshet og fortvilelse. Da blir også løsninger og alternativer mer tydelige.

Vi ser, støtter og styrker fordi alle mennesker er like mye verdt uavhengig av hva som ellers skiller oss. Livet har grunnleggende verdi. Uansett hvor krevende livet tidvis kan være, tror vi at mennesker bærer i seg en livskraft som kan styrkes slik at vi alle kan finne veier gjennom selv livets mørkeste stunder.

Vi tror på menneskers iboende verdiget, og vi tror på menneskelivets ukrenkelighet.

Vi er likeverdige medmennesker, og respekt for dette er grunnleggende i alle møter i Kirkens SOS. Det betyr at vi alltid ser en gang til for å forsøke å møte hver enkelt med åpenhet og undring når vi lytter til deres liv i lys av hva de har opplevd.

Vi mener at alle mennesker har rett til å finne egne løsninger, og vi tror at gjennom å fortelle andre hva de skal gjøre fratar vi dem både retten og muligheten til å ta ansvar for eget liv.

Visjon

Alltid et medmenneske å snakke med når livet er vanskelig

Verdier

Åpenhet - Likeverd - Kvalitet - Mot

ÅPENHET - For Kirkens SOS betyr det at:

 • Vi er tilgjengelig hele døgnet for mennesker i følelsesmessig og eksistensiell krise.
 • Vi tilbyr en anonym krisetjeneste fordi det gir rom for åpenhet om det som er vanskelig.
 • Vi praktiserer livssynsåpen diakoni. *)
 • Vi møter ulike livserfaringer, livssituasjoner og livssyn med respekt, empati og en ikke-dømmende holdning.
 • Vi ønsker mangfold og ulike perspektiv.
 • Vi bygger enhetlig praksis.

*) Et dokument er i prosess der forståelse av dette utdypes og konkret praksis beskrives.

LIKEVERD- For Kirkens SOS betyr det at:

 • Vi bekrefter menneskers verdi, integritet og ukrenkelighet
 • Vi viser empati, omsorg og solidaritet når mennesker opplever at livet er vanskelig.
 • Vi ser, støtter og styrker hverandre.
 • Vi gir tid til, har tro på og vil fremme livsmot og håp for mennesker i krise.
 • Vi baserer vår krisetjeneste på frivillighet.

KVALITET - For Kirkens SOS betyr det at:

 • Vi sikrer kvaliteten på krisetjenesten ved å benytte erfaringskompetanse, relevant fagkunnskap og metodikk.
 • Vi utruster og veileder lyttende medmennesker.
 • Vi gir alle frivillige, ansatte og tillitsvalgte nødvendig opplæring og oppfølging.
 • Vi arbeider kontinuerlig med kompetanseutvikling.
 • Vi strekker oss stadig etter læring, utvikling og innsikt.
 • Vi deler aktivt av vår erfaring og kompetanse.
 • Vi reflekterer jevnlig over hvordan våre verdier kommer til uttrykk i praksis, og utfordrer oss selv på nødvendige endringer.

MOT - For Kirkens SOS betyr det at:

 • Vi tror på at medmenneskelighet og gode samtaler utgjør en livsviktig forskjell.
 • Vi er en samhandlende, nytenkende og fremtidsrettet organisasjon med sterk verdiforankring.
 • Vi utvikler krisetjenesten etter samfunnets behov, og er tilgjengelig i relevante kanaler.
 • Vi setter frivillige, ansatte og tillitsvalgte i stand til å møte det som er utfordrende og til å sette gode grenser.
 • Vi utforsker selvmordstanker og avdekker selvmordsfare for å redde liv.
 • Vi er en synlig og troverdig samfunnsaktør innen selvmordsforebygging, den gode samtalen, diakoni, folkehelse og frivillighet.
 • Vi skaper et inspirerende og trygt arbeidsmiljø gjennom å gi hverandre anerkjennelse, ros og konstruktive tilbakemeldinger.

I landsstyrets drøfting fremkom blant annet:

Landsstyret ønsker at notat om verdiprosessen brukes som grunnlag for videre arbeid med å uttrykke vår verdipraksis.

Kirkens SOS strekker seg etter at flest mulig skal kunne ha noen å snakke med når livet er krevende. Vårt mål er at dette skal redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. Landsstyret støtter derfor forslaget til visjon: «Alltid et medmenneske å snakke med når livet er vanskelig». Dette kan få en kortere versjon når det skal uttrykkes i form av et slagord.

Mange av våre verdier rommes i ordene åpenhet, likeverd, kvalitet og mot. Vår visjon og våre verdier er ikke begrenset til bildene og assossiasjonene disse ordene og medfølgende praksissetninger skaper. Språk er dynamisk og endrer seg over tid, ulike arenaer og ulike tider har behov for ulikt språk.

Landsstyret mener disse ordene er viktige verdi-ord for vår tid, og utdyper vår forståelse av hva vår form for diakoni er i praksis. Vi vil fortsette å jobbe med deres betydning, videreutvikle praksissetningene og fylle de med innhold. Det skal også utformes et kortere dokument egnet i bl.a. undervisningssammenheng som presenterer våre verdier og lar oss inspirere til sterkere innsats for de som har behov for Kirkens SOS.

Arbeid med verdier er en kontinuerlig prosess, og vi har mange saker med behov for verdiavklaringer. Landsstyret er glad for både engasjement og oppslutning om dette arbeidet, og vil selv være involvert i dette i tiden framover.

Landsstyret gjorde følgende vedtak:

Landsstyret vil uttrykke stor takk til ressursgruppa for godt og viktig arbeid med verdidokumentet, og for at dette har vært en involverende prosess blant de ansatte.

Landsstyret vedtar verdidokumentet i sin helhet, inkludert visjon, verdier og praksissetningene som følger verdiene, med forståelse for at praksissetningene vil måtte tilpasses i tråd med det videre arbeidet.

Landsstyret har en forventning om at verdidokumentet implementeres og holdes levende fremover.


Klikk på linken nedenfor for å åpne dokument om Visjon og Verdier i Kirkens SOS

2022 05 30 Visjon Og Verdier I Kirkens Sos